VERZEND- EN RETOURBELEID

VERZENDBELEID

Wij verwerken iedere bestelling spoedig. Wij streven ernaar om een bloemenboeket binnen de 3 werkdagen te leveren, tenzij de Klant een andere leveringsdatum heeft gekozen. Uiteraard is dit slechts een streefdoel en geen absolute garantie. 

Wat alle andere Producten betreft (denk aan: op maat gemaakte boeketten, collecties voor geboorte, trouw, of andere evenementen,...), hierbij wordt op voorhand een leverdatum afgesproken met de Klant. Wanneer Flo&Eve er niet in slaagt om de Producten op het met de Consument overeengekomen tijdstip te leveren, dient de Klant Flo&Eve te verzoeken de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer Flo&Eve niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de Klant het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zal Flo&Eve spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de Overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

Wanneer een Product dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het Product weer beschikbaar is. De leveringstermijn begint dan ook te lopen vanaf de Producten weer in voorraad zijn.

Flo&Eve doet voor de levering beroep op betrouwbare externe partijen, met name bezorgingsdienst Bpost. De Klant aanvaardt dat het inschakelen van externe partijen een invloed kan hebben op de levering. 

Naar aanleiding van een niet-geleverde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan de Klant zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Klant, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Klant.

Flo&Eve draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de Producten tot op het moment van levering. Het risico van de Producten gaat over op de Klant zodra de Klant of een door hem aangewezen derde partij de bestelde Producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

TERUGBETALINGSBELEID

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Flo & Eve meedelen. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de Producten.

In zijn mededeling moet de Consument verplicht volgende informatie vermelden:

  • Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
  • Naam en adres van de Consument;
  • Handtekening van de Consument.

Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende Producten terugsturen naar Flo & Eve, en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de kennisgeving aan Flo & Eve dat hij zich beroept op zijn herroepingsrecht.

In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft Flo & Eve het recht om de terugbetaling op te schorten.

Indien de Producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de Producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Flo & Eve is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen ten aanzien van de Consument. Dit evenwel pas nadat Flo & Eve zelf het initiële aankoopbedrag in zijn totaliteit aan de Consument heeft terugbetaald.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de Producten teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Flo & Eve verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

Bij ontvangst van de producten in onbeschadigde staat - zal Flo & Eve de Klant voor zijn totaal bedrag verminderd met de transportkosten terugbetalen binnen de 14 dagen na ontvangst van de retour.

Dit geldt evenwel niet voor alle op maat gemaakte orders, schriftelijk overeengekomen met de Klant.